XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Bezpieczeństwo kulturowe w (nie)zmiennej codzienności

Wrocław, 26-27 października 2017

Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski


PATRONAT HONOROWY

 


KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący:
 dr hab. prof. UWr Alicja Szerląg

CZŁONKOWIE KOMITETU

prof. dr Klara Skubic Ermenc Department of Educational Sciences, University of Ljubljana, Slovenia
prof. dr Suzana Miovska-Spaseva Institute of Pedagogy, Faculty of Philosophy Ss.Cyril and Methodius University-Skopje, Macedonia
prof. dr Vilija Grincevičienė Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania
prof. dr hab. Vilija Targamadzė Vilnius University,  Lithuania
prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz Uniwersytet w Białymstoku, Zespół Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej KNP PAN, Poland
dr hab. prof. UwB Mirosław Sobecki Uniwersytet w Białymstoku, Zespół Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej KNP PAN, Poland
prof. Christoph Wulf Freie Universität Berlin, Germany
prof. dr hab. Bruno Drwęski INALCO, Sorbona, France
prof. dr hab. Marian Golka Instytut Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland
dr hab. prof. UJ Leszek Korporowicz Instytut Studiów Międzykulturowych, Uniwersytet Jagielloński, Poland
prof. Hans Jørgen Wallin Weihe Inland Norway University of Applied Science in Lillehammer, Norway
prof. dr Adnan Tufekčić University of Tuzla, Bosnia and Herzegovina


Komunikat I

Współczesne przestrzenie kulturowe konceptualizuje szereg procesów nadających im określone statusy. Wiążą się one z kulturą narodową i tożsamością narodową, a w szczególności  z ochroną, rozwijaniem i promowaniem kulturowego dziedzictwa określonego narodu, także grupy etnicznej czy wyznaniowej, stanowiącego o kulturowej odrębności jednostki oraz wspólnoty; z kulturowym różnicowaniem się społeczeństw; tworzeniem transnarodowej przestrzeni społecznej; przenikaniem się kultur, zacieraniem ich granic, sprzyjając integracji wielu komponentów o różnym pochodzeniu kulturowym; także z neokulturalizacją, a zatem kreacją nowej kultury. Istotnym kontekstem owych procesów są migracje oraz uchodźctwo. W efekcie problematycznym staje się bezpieczeństwo kulturowe zarówno na sferze państwowej, jak i społecznej o ewidentnej wielokulturowej konotacji. Stąd pytanie o przesłanki poczucia bezpieczeństwa kulturowego lokowanego w (nie)zmiennej codzienności, w której ma miejsce manifestowanie kultur oraz przynależności do nich, pielęgnowanie i rozwijanie kultury / kultur, kształtowanie się i ochrona tożsamości kulturowej, (nie)porozumienie z Innymi z określonymi tego politycznymi i społecznymi skutkami, czy konstruowanie wspólnej / nowej kultury. Warto zatem przedmiotem interdyscyplinarnego dyskursu uczynić następujące zagadnienia:

Interdyscyplinarne konotacje bezpieczeństwa kulturowego.
Bezpieczeństwo kulturowe w jego współczesnych uwarunkowaniach.
Antropologia codzienności w zróżnicowanej przestrzeni społecznej.
Metodologiczne aspekty badań codzienności środowisk zróżnicowanych kulturowo.
Tożsamość w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa kulturowego.
Transkulturacja: między szansą a zagrożeniem dla bezpieczeństwa kulturowego.
Polityczne, społeczne, instytucjonalne i edukacyjne implikacje bezpieczeństwa kulturowego.
„Zjednoczeni w różnorodności” (In varietate concordia UNESCO) wyzwaniem dla współczesnej edukacji.

Poddanie naukowej analizie wskazanych powyżej zagadnień posłuży nie tylko interdyscyplinarnemu oglądowi bezpieczeństwa kulturowego sensu stricto, ale przede wszystkim określeniu szans na jego zaistnienie w sytuacji uobecniania się i doświadczania różnic kulturowych w wielonarodowych społeczeństwach. Ów ogląd jest szczególnie ważny dla edukacji, która współuczestniczy w procesie kształtowania się tożsamości kulturowej (tożsamości hybrydycznej) młodego pokolenia. Czy zatem wielość kulturowych odniesień w codzienności sprzyja kształtowaniu się poczucia bezpieczeństwa kulturowego?

Jako że zjawisko bezpieczeństwa kulturowego przejawia dualny charakter, tj. obejmuje swą dynamiką przede wszystkim sferę państwową i społeczną, ale także wielokulturową, do uczestnictwa w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin nauk społecznych i politycznych, którzy prowadzą eksploracje teoretyczne i empiryczne w zakresie pedagogiki społecznej, pedagogiki kultury, edukacji międzykulturowej, socjologii edukacji, metodologii badań społecznych, stosunków międzynarodowych, politologii,  studiów europejskich, prawa, itp.

Przewodnicząca Komitetu Naukowego
dr hab. Alicja Szerląg
profesor w Uniwersytecie Wrocławskim


INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Opłata konferencyjna 600 PLN (lub 140 €). Prosimy wpłat dokonać do 25 września 2017 r.

Numer rachunku bankowego

PLN: Bank Zachodni WBK 97 1090 2503 0000 0001 1093 9538

EUR: Bank Zachodni WBK PL 42 1090 2398 0000 0001 1094 9075
kod SWIFT: WBK PPL PP

z adnotacją: XI Międzynarodowa Konferencja Wielokulturowa

KOMITET ORGANIZACYJNY:

dr Justyna Pilarska
dr Arkadiusz Urbanek
dr Małgorzata Prokosz
dr Kamila Gandecka
dr Krystyna Dziubacka
dr Agnieszka Dragon

Sekretarze konferencji:

dr Arkadiusz Urbanek        e-mail: arkadiusz.urbanek@uwr.edu.pl          mcs@uwr.edu.pl
dr Justyna Pilarska            e-mail: justyna.pilarska@uwr.edu.pl               mcs@uwr.edu.pl

Adres do korespondencji:
Uniwersytet Wrocławski
Instytut Pedagogiki, ul. J.W. Dawida 1, 50-527 Wrocław