XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Bezpieczeństwo kulturowe w (nie)zmiennej codzienności

Wrocław, 26-27 października 2017

Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski

 


KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący:
 dr hab. prof. UWr Alicja Szerląg

CZŁONKOWIE KOMITETU

prof. dr hab. Bruno Drwęski, INALCO, Sorbona, Francja
prof. dr Klara Skubic Ermenc
, Department of Educational Sciences, University of Ljubljana, Słowenia
prof. dr hab. Marian Golka, Instytut Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
dr hab. prof. UJ Leszek Korporowicz, Instytut Studiów Międzykulturowych, Uniwersytet Jagielloński, Polska
prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
, Uniwersytet w Białymstoku, Zespół Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej KNP PAN, Polska
dr hab. prof. UwB Mirosław Sobecki
, Uniwersytet w Białymstoku, Zespół Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej KNP PAN, Polska
prof. dr Suzana Miovska-Spaseva, Institute of Pedagogy, Faculty of Philosophy  Ss.Cyril and Methodius University-Skopje, Macedonia
prof. Hans Jørgen Wallin Weihe, Inland Norway University of Applied Science in Lillehammer, Norwegia
prof. Christoph Wulf, Freie Universität, Berlin, Niemcy


Komunikat I

Współczesne przestrzenie kulturowe konceptualizuje szereg procesów nadających im określone statusy. Wiążą się one z kulturą narodową i tożsamością narodową, a w szczególności  z ochroną, rozwijaniem i promowaniem kulturowego dziedzictwa określonego narodu, także grupy etnicznej czy wyznaniowej, stanowiącego o kulturowej odrębności jednostki oraz wspólnoty; z kulturowym różnicowaniem się społeczeństw; tworzeniem transnarodowej przestrzeni społecznej; przenikaniem się kultur, zacieraniem ich granic, sprzyjając integracji wielu komponentów o różnym pochodzeniu kulturowym; także z neokulturalizacją, a zatem kreacją nowej kultury. Istotnym kontekstem owych procesów są migracje oraz uchodźctwo. W efekcie problematycznym staje się bezpieczeństwo kulturowe zarówno na sferze państwowej, jak i społecznej o ewidentnej wielokulturowej konotacji. Stąd pytanie o przesłanki poczucia bezpieczeństwa kulturowego lokowanego w (nie)zmiennej codzienności, w której ma miejsce manifestowanie kultur oraz przynależności do nich, pielęgnowanie i rozwijanie kultury / kultur, kształtowanie się i ochrona tożsamości kulturowej, (nie)porozumienie z Innymi z określonymi tego politycznymi i społecznymi skutkami, czy konstruowanie wspólnej / nowej kultury. Warto zatem przedmiotem interdyscyplinarnego dyskursu uczynić następujące zagadnienia:

Interdyscyplinarne konotacje bezpieczeństwa kulturowego.
Bezpieczeństwo kulturowe w jego współczesnych uwarunkowaniach.
Antropologia codzienności w zróżnicowanej przestrzeni społecznej.
Metodologiczne aspekty badań codzienności środowisk zróżnicowanych kulturowo.
Tożsamość w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa kulturowego.
Transkulturacja: między szansą a zagrożeniem dla bezpieczeństwa kulturowego.
Polityczne, społeczne, instytucjonalne i edukacyjne implikacje bezpieczeństwa kulturowego.
„Zjednoczeni w różnorodności” (In varietate concordia UNESCO) wyzwaniem dla współczesnej edukacji.

Poddanie naukowej analizie wskazanych powyżej zagadnień posłuży nie tylko interdyscyplinarnemu oglądowi bezpieczeństwa kulturowego sensu stricto, ale przede wszystkim określeniu szans na jego zaistnienie w sytuacji uobecniania się i doświadczania różnic kulturowych w wielonarodowych społeczeństwach. Ów ogląd jest szczególnie ważny dla edukacji, która współuczestniczy w procesie kształtowania się tożsamości kulturowej (tożsamości hybrydycznej) młodego pokolenia. Czy zatem wielość kulturowych odniesień w codzienności sprzyja kształtowaniu się poczucia bezpieczeństwa kulturowego?

Jako że zjawisko bezpieczeństwa kulturowego przejawia dualny charakter, tj. obejmuje swą dynamiką przede wszystkim sferę państwową i społeczną, ale także wielokulturową, do uczestnictwa w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin nauk społecznych i politycznych, którzy prowadzą eksploracje teoretyczne i empiryczne w zakresie pedagogiki społecznej, pedagogiki kultury, edukacji międzykulturowej, socjologii edukacji, metodologii badań społecznych, stosunków międzynarodowych, politologii,  studiów europejskich, prawa, itp.

Przewodnicząca Komitetu Naukowego
dr hab. Alicja Szerląg
profesor w Uniwersytecie Wrocławskim


INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Opłata konferencyjna 600 PLN (lub 140 €). Prosimy wpłat dokonać do 25 września 2017 r.

Numer rachunku bankowego

PLN: Bank Zachodni WBK 97 1090 2503 0000 0001 1093 9538

EUR: Bank Zachodni WBK PL 42 1090 2398 0000 0001 1094 9075
kod SWIFT: WBK PPL PP

z adnotacją: XI Międzynarodowa Konferencja Wielokulturowa

KOMITET ORGANIZACYJNY:

dr Justyna Pilarska
dr Małgorzata Prokosz
dr Kamila Gandecka
dr Krystyna Dziubacka
dr Agnieszka Dragon

dr Arkadiusz Urbanek

Sekretarze konferencji:

dr Arkadiusz Urbanek        e-mail: arkadiusz.urbanek@uwr.edu.pl          mcs@uwr.edu.pl
dr Justyna Pilarska            e-mail: justyna.pilarska@uwr.edu.pl               mcs@uwr.edu.pl

Adres do korespondencji:
Uniwersytet Wrocławski
Instytut Pedagogiki, ul. J.W. Dawida 1, 50-527 Wrocław