Procedura publikacji artykułu w czasopiśmie naukowym Multicultural Studies obejmuje następujące etapy:

 1. Nadesłanie przez Autora artykułu do Redakcji czasopisma.
 2. Ocena artykułu pod kątem kompletności nadesłanego dzieła (zgodnie z wymogami redakcyjnymi).
 3. Uzupełnienie ewentualnych braków przez Autora.
 4. Podpisanie umowy wydawniczej.
 5. Przekazanie artykułu do recenzji zgodnie z zasadą double-blind review.
 6. Korekta redakcyjna i autorska utworu.
 7. Druk tradycyjny czasopisma i publikacja w wersji elektronicznej na stronie www.mcs.uni.wroc.pl
 8. Przekazanie Autorowi egzemplarza autorskiego.

Warunki nieprzyjęcia tekstu:

 1. Jeżeli dzieło narusza prawa osób trzecich.
 2. Jeżeli dzieło nie zostało przygotowane z poszanowaniem praw autorskich innych twórców i obowiązujących przepisów prawa.
 3. Odmowa wykonania korekty autorskiej lub nieodesłanie utworu po korekcie autorskiej w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z publikacji utworu w czasopiśmie naukowym Multicultural Studies.