Cel i zakres

Cele poznawcze, jakie lokalizują tematykę niniejszego czasopisma w transdyscyplinarnym dyskursie, dotyczą:

  1. Eksploracji wskaźników kulturowych(takich jak religia, tożsamość narodowa, język, etniczność, tradycja czy szeroko rozumiane wzory kultury) w kierunku określenia, które z nich są podatne na zmiany w sytuacji wielokulturowości uobecniającej się w przestrzeni prywatnej i publicznej oraz ustalenia specyfiki urzeczywistnienia się kompromisu na styku kultur;
  2. Szeroko pojętej konceptualizacji nowego paradygmatu badań nad wielokulturowością, tj. innowacyjnego oglądu metodologii ilościowej i jakościowej, nowatorskich orientacji i narzędzi badawczych oraz perspektyw teoretycznych stanowiących ramę odniesienia dla formułowanych celów empirycznych, kompetencji miękkich badacza środowiska zróżnicowanego kulturowo, naznaczonego konfliktem i oporem, a także interdyscyplinarnego podejścia do badanych przestrzeni, w których uobecnia się różnica kulturowa.

Realizacji powyższych celów będzie służyło prezentowanie na łamach czasopisma Multicultural Studies koncepcji teoretycznych, podejść badawczych, wyników badań empirycznych z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych, czyniąc z czasopisma międzynarodowe forum naukowego dyskursu.